Wydrukuj tę stronę

Podokręg Zabrze

ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

3/01/2021 15:00 Barbara Knebel
ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia interpretacją wprowadzonego w dniu 21.12.2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, możliwa jest organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przez kluby będące członkami PZPN i Śląskiego ZPN. Powyższe współzawodnictwo musi się odbywać bez udziału publiczności.


Polski Związek Piłki Nożnej, Uchwałą Komisji ds. Nagłych nr 57/2020 z dnia 29.12br., upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania zaświadczeń potwierdzających członkostwo w danym WZPN i PZPN oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Zaświadczenie jest niezbędne do organizacji treningów, meczów czy zgrupowań piłkarskich. Kluby, spełniające powyższe przesłanki, zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o członkostwie w PZPN i Śląskim ZPN powinny kierować wnioski na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że Kluby, które wcześniej poprosiły nas o zaświadczenie nie muszą składać ponownej prośby. Zaświadczenia będą przygotowywane w kolejności zgłoszeń i przesyłane w odpowiedzi mailowo. Ze względu na spodziewaną dużą liczbę wniosków oraz okres świąteczno-noworoczny, czas realizacji dokumentów może się wydłużyć, dlatego też prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź.

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN
Uchwała nr 57/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udzielenia przez PZPN upoważnienia dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych podjęła uchwałę o następującej treści:
I. Mając na względzie postanowienia w szczególności par. 10 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 21.12.2020. poz.2316); Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym upoważnia Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w
sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Powyższa uchwała została podjęta w oparciu o odpowiedź Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, przesłanego do PZPN 29.12.2020 roku:
Odpowiadając na pismo z dnia 23 grudnia 2020 r. (L. dz. 2549/2020/DRK) dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 2316 i 2353), zwanego dalej również „rozporządzeniem”, uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 15 pkt 1 i 2 ww. aktu normatywnego, do dnia 17  stycznia  2021  r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Powyższe regulacje statuują – dla zgodnego w przepisami prowadzenia działalności – konieczność łącznego spełnienia obu ww. (określonych w pkt 1 i 2) warunków, przy zastrzeżeniu ziszczenia się przynajmniej jednej z przesłanek legalizujących  określonych w § 10 ust. 15 pkt 1 omawianego rozporządzenia. W przepisie tym (§ 10 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia) prawodawca posłużył się alternatywą łączną (używając funktora logicznego „lub”), co oznacza, że konieczne jest spełnienie choć jednego z warunków, o których mowa w tej jednostce redakcyjnej, aby możliwe było prowadzenie działalności polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego. W konsekwencji powyższego, przesłanką legalizującą przedmiotową działalność jest organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy (przy kumulatywnym ziszczeniu się warunku, o którym mowa w § 10 ust. 15 pkt 2, tj. organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności).
Mając na względzie informacje zamieszczone w ww. piśmie z dnia 23 grudnia 2020 r. (L. dz. 2549/2020/DRK) przyjąć można, że powyższe przesłanki legalizujące spełnione są w sytuacji organizowania – bez udziału publiczności – współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej będące członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Z poważaniem
Damian Jakubik Dyrektor

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku TUTAJ.